Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 623 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, заявление с вх. №УТ-17-10/20.03.2013 г. и искане вх. №94Б-568-1#1/09.04.2013 г., Общинският съвет реши:

1. Дава предварително съгласие за определяне на трасе върху земи от общинския поземлен фонд за външно водопроводно отклонение до ПИ 509.27 и ПИ 509.28 в местност „Кантона” за срок от 1 година. Общата дължина на проектното трасе в земеделски територии е 510,53 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)