Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 624 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-31 от 01.04.2021 г. от „КАНЕВ АУТО“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатори 63427.180.36 по КККР на гр. Русе, местност „Над линията“, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПЗ се определя „Смесена многофункционална зона“ от разновидност 2 (Смф2), отговарящо на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе и се спазят изискванията за параметри на устройствените показатели за зоната. С ПЗ се определя с ограничителни линии, ново свободно застрояване на по 3 м. от всички имотни граници. ПУП да се съобрази със становища дадени с писма с рег. №30-9965-90#4 от 30.06.2021 г. от „ЕРП Север“ АД и рег. №30-9965-90#1 от 13.04.2021 г. от „ВиК“ ООД – Русе, с които следва да бъде съобразен и бъдещият проект.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатори 63427.180.36 по КККР на гр. Русе, местност „Над линията“, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)