Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 625 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-38 от 20.04.2021 г. от Юлиян Пламенов Йорданов, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.10.1885 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Арнаут дере“, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПЗ се определя „Смесена многофункционална зона“ от разновидност 2 (Смф2), отговарящо на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе и се спазят изискванията за параметри на устройствените показатели за зоната. С ПЗ се определя с ограничителни линии, ново свободно застрояване на по 3 м. от вътрешните имотни граници, като се спазва сервитута на преминаващия през имота ВЕЛ СрН с диспечерско наименование „Пиргово“, собственост на „ЕРП Север“ АД и се спазят изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата, по отношение на републикански път III-501 и на общински път RSE1133. ПУП да се съобрази със становища дадени с писма с рег. №30-9965-136#1 от 11.06.2021 г. от „ЕРП Север“ АД и рег. №30-9965-136#2 от 24.06.2021 г. от „ВиК“ ООД – Русе, с които следва да бъде съобразен и бъдещият проект.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.10.1885 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Арнаут дере“, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)