Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 625 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 7, чл. 3, чл. 4, и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, като стоматологичен кабинет, на помещение с площ от 35,17 кв.м, разположено на първи етаж в масивна едноетажна сграда №503.722.1 по кадастралния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, с предназначение „Здравен дом”, със застроена площ на цялата сграда – 287 кв.м, ситуирана в ПИ 503.722 по кадастралния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, представляващ УПИ ІV-722-за Здравна служба от кв. 58 по регулационния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, описани в АПОС №3314/30.11.1999 г., с начална месечна наемна цена 8,00 лв. (осем лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)