Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 625

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 625
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от АПК, общинският съвет реши:

Одобрява приложения правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от Община Русе.
Променя чл.10 от Наредба № 21 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Русе, както следва:
Чл.10 Разглеждането на подадените молби се извършва от комисия, сформирана със заповед на кмета на Община Русе в състав: председател – кметът на Община Русе или упълномощено от него длъжностно лице и членове – девет общински съветници (членове на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика) и трима служители от общинска администрация, определени от кмета на Община Русе.