Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 626 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-35/13.04.2021г. и 94В-11306-2#1/22.06.2021г. от „Никола Маринаро“ ЕООД, Любомир Великов Неделчев и ЕТ“Неделчев – Любомир Неделчев“, подадено чрез Валентина Георгиева Танева – Неделчева, упълномощена с пълномощни рег.№№ 3230/13.11.2020г. и 3231/13.11.2020г.,  Общински съвет – Русе реши:

         Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на подробен устройствен план  (ПУП) – план за застрояване на поземлен имот с проектен идентификатор 47336.62.184, находящ се в местността „Оранжерията“, гр. Мартен, община Русе, като за имота се определи предимно производствена зона за застрояване с плътност на застрояване до 80%, коефициент на интензивност на застрояването до 2,5 и процент на озеленяване – минимум 20% и височина на застрояването Н до 15 метра. ПУП да се изработи с ограничителни линии на новото застрояване разположени на по 3 метра от всички вътрешни граници на имотите и на линията на уличната регулация. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата дадени с писма с вх.№№30-9965-100#2/12.05.2021г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-100#1/27.04.2021г. от „ЕРП Север“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)