Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 626 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 от Закона за Закона за публичните финанси, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.37, ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, Общинският съвет реши:
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2016г., съгласно Приложение № 1, както следва:
1.1. По прихода: 116 579 166 лв.
1.2. По разхода: 98 309 468 лв.
1.3. Преходен остатък, в размер на 18 269 698 лв., в това число:
– Чужди средства по §9310 – 22 137 лв.
– Налични средства по проекти в размер на 962 010 лв. по § 88 03, както следва – проекти в училища и детски градини: 360 652 лв., в библиотеката- 2 145лв. и в Общината 599 213 лв.
2. Приема отчета за капиталовите разходи по бюджета Приложение № 2.
3. Приема отчета за изпълнение на средствата от ЕС, в т.ч.:
– Отчет на средствата от ЕС, предоставени по ОП – код 98 (KSF) Приложение № 3.
– Отчет на средствата от РА, фонд „Земеделие“ – код 42 (RA) Приложение № 4.
– Отчет на другите европейски средства – код 96 (DES) Приложение № 5.
– Отчет на средствата по др. международни програми – код 97 (DMP)
Приложение № 6.
4. Приема отчета на чуждите средства код 33 Приложение № 7.
5. Приема отчета на план-сметките на общинските предприятия Приложение № 8.
6. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2016г. Приложение № 9.
7. Приема отчета на план-сметката на дейност „Чистота“ за 2016г. Приложение № 10.
8. Одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на община Русе за 2016 г. Приложение № 11.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)