Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 626 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 и т.5 от ЗУТ и искане с вх.№ 94С-2621-2/10.04.13 от Мартин Йорданов Димитров, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на имот №503.1439 по кадастралния план на местност „Дрибак“-3,4, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на имот №503.1439 по кадастралния план на местност „Дрибак“-3,4, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе. В зависимост от проектното решение разрешава изработване и на парцеларен план за довеждаща техническа инфраструктура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)