Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 626

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 626
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21, ал.1 т.23 ЗМСМА и чл.21, ал.2 и изисквания в Насоките за кандидатстване Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, приоритетна ос 2: Околна среда – Устойчиво използване и опазване на природните ресурсии подобряване на ефективното управление на риска в трансграничния регион, Общинският съвет реши:

Одобрява позициите от страна на Община Русе в екипа на проект „Подобряване на капацитета на публичните администрации в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добро управление на риска, превенция и защита на околната среда”, както следва:
Ръководител на проекта – Михаил Александров Милчев;
Юрист – Кирил Илиев Дончев;
Финансов експерт – Милен Тодоров Георгиев;
Технически сътрудник – Евгения Петрова Пеева.