Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 627 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-57/08.06.2021г. от Иван Илиев Дянков, управител на „ИЛИЕВ ТРАНС 2014“ ЕООД,  Общински съвет – Русе реши:

           Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.153.1971, находящ се в местност „Караач“, гр. Русе, като с плана за имота се определи смесена многофункционална устройствена от разновидност 2 /Смф2/ с плътност на застрояване до 50%, коефициент на интензивност на застрояването до 2 и  процент на озеленяване – минимум 20%. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на минимум  3 метра от двете странични граници на имота на 3 метра от външната граница към обслужващия път от изток и на външната граница към обслужващия път от юг и да се съобрази с допустимите за зоната предназначение, функции и ограничения определени в Приложение №1 към Правилата и нормативите за прилагане на общия устойствен план на община Русе. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата  дадени с писма с вх.№№30-9965-154#2/07.07.2021г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-154#1/30.06.2021г.  от „ЕРП Север“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)