Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 627 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:
І. Държавна дейност
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата
 и етногр. комплекси с национален и регионален характер“
§1020 „Външни услуги“                                                                                                  -8 840лв.
 РИМ-Русе                                    -4 700лв.
Художествена галерия –Русе     -4 140лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +4 140лв.  
Обект „Индустриален изсушител на въздух“ 1бр.     +4 140лв.                       
§5219 „Придобиване на други ДМА“                                                                              +4 700лв.
Обект „Змии – семейство Боидни“ 13 бр.                        +4 700лв.                                                          
Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.
Всичко за функция:                                                                                                           0лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Всичко разходи държавни дейности:                                                                             0лв.
ІІ. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§5100 „Основен ремонт“                                                                                          +45 320лв.
Обект „Газова отоплителна инсталация на ДМСГД, гр. Русе,
 ул. „Н.Й. Вапцаров“ №20“         45 320лв.
Всичко за дейност:                                                                                                 +45 320лв.
Всичко за функция:                                                                                               +45 320лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
      Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
      §1016 „Вода, горива и енергия“                                                                                -67 320лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5735
 – крайбрежна ивица на гр. Русе“ – проектиране                                                   +10 000лв.
Всичко за дейност:                                                                                                   -57 320лв.
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1030 „Текущ ремонт“                                                                                                         0лв.
ОП „Комунални дейности“       -35 000лв.
Община Русе                       +35 000лв., в т.ч.
– Кметство Долно Абланово – обща стойност 35 000лв. за ремонт на уличната мрежа на с. Долно Абланово.
Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.
Дейност  619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1020 „Външни услуги                                                                                              -19 200лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Модулен контейнер /фургон/“ било 4500лв., става 0лв.                             -4 500лв.
Обект „Жилищен контейнер с две помещения и баня с тоалетна“ 1бр.                    +13 700лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Проект за възстановяване на първоначалните параметри на
язовир „Образцов чифлик“- проектиране било 5 000лв. става 15 000лв.            +10 000лв.
Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.
Дейност 623 „Чистота“
§1020 „Външни услуги“
т. 2.2 „Закриване, рекултивация и мониторинг на депа“                                               -2 700лв.
§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Система за видеонаблюдение“ 1бр.                                                                   +2 700лв.
Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.
Всичко за функция:                                                                                                 -57 320лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“  – ОП „Спортни имоти“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +12 000лв.      
Обект „Отоплителна инсталация – гребна база „Липник“ с. Николово“ 
Всичко за дейност:                                                                                                 +12 000лв.
Всичко за функция:                                                                                               +12 000лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Всичко разходи местни дейности:                                                                                  0лв.
ІІІ. Разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“ – РИМ – Русе
§1020 „Външни услуги“                                                                                            -19 578лв. 
§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „ Система от подвижни и неподвижни архивни полични стелажи“ 1бр.      +19 578лв.
Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.
Всичко за функция:                                                                                                           0лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Всичко разходи държавни дейности дофинан. с общински приходи                      0лв. 
Всичко разходи по бюджета                                                                                             0лв.  
ІV. Приема промяна на финансирането на обекти в Инвестиционната програма на Община Русе, както следва:
 
Наименование на обекта
Финансиране с целеви средства /било/
Финансиране с целеви средства /става/
Финансиране със собствени средства /било/
Финансиране със собствени средства /става/
Корекция „+“/“-„
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“
Обект „Обновяване на 20 бр. детски площадки – СМР 530 000лв. и проектиране за обновяване на нови 20бр. детски площадки за 20 000лв.“
Дейност 714 „ Спортни бази за спорт за всички“
Обект „Изграждане на козирки над два сектора и ВИП ложа над тунела за влизане на футболистите на Градски стадион“
 
 
 
 
 
550 000лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0лв.
 
 
 
 
 
500 000лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 000лв.
 
 
 
 
 
 
0лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400 000лв.
 
 
 
 
 
 
50 000лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
350 000лв.
 
 
 
 
 
-50 000лв.
+50 000лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
+50 000лв.
-50 000лв.
 
 
дел   ПНО
на дирекция ФСД                               
 
Подготвил:
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА
Началник на отдел “Бюджет“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)