Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 628 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане вх.№УТ-27-60/18.06.2021г. от Полина Бялкова Димитрова,  Общински съвет – Русе реши:

         Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.420, находящ се в местност „Касева чешма“, гр. Русе, като с плана за имота се определи вилна зона /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8,  процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на новото застрояване свободно разположени на по 4 метра от двете странични имотни граници и на по 4 метра от обслужващите пътища от север и от изток. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата  дадени с писма с вх.№№30-9965-160#2/12.07.2021г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-160#1/05.07.2021г. от „ЕРП Север“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)