Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 628 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.39 ал.1 от Постановление №374 от 22.12.2016 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г., Общински съвет – Русе реши:
Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017г., както следва:
Чл. 39, ал.1, т.2
Функция „Здравеопазване“
Дирекция „Здравни и социални дейности“
Отпада:
1. 1. Маргарита Петрова Петракиева – мед. сестра – билети
2. 2. Ива Иванова Симеонова – мед. сестра – билети
3. 3. Гергана Руменова Кирякова – мед. сестра – билети
4. Добавя се:
5. 1. Нели Анева Попова – мед. сестра – билети – гр. Русе – с. Семерджиево /до ОУ и ДГ с.Семерджиево/– гр. Русе
6. 2. Биляна Ангелова Николаева – мед. сестра – билети – кв. Средна кула /филиал на ДГ „Синчец“/- с. Басарбово – кв. Средна кула

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)