Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 628 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 и ал.3, във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 62а, ал. 3, т. 2 и чл. 134, ал. 4, т. 2 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

1.Разрешава промяна предназначението на част от УПИ І-за озеленяване и припомпваща станция в кв. 651 е по регулационния план на гр. Русе, като с подробен устройствен план ще се обособят два нови урегулирани поземлени имота: УПИ за движение и транспорт, с площ 500 кв. м. и УПИ І-за озеленяване и припомпваща станция.
Решението може да се оспори в 14–дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)