Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 629 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-42/27.04.2021г. и 94С-139-1#1/18.06.2021г. от Стефан Иванов Дончев,  Общински                  съвет – Русе реши:

         Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на подробен устройствен план  (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.159.668, находящ се в местността „Конубунар“, гр. Русе, като за имота се определи смесена многофункционална устройствена от разновидност 2 /Смф2/ плътност на застрояване до 50%, коефициент на интензивност на застрояването до 2, процент на озеленяване – минимум 20% и височина на застрояването Н до 12 метра. ПУП да се изработи с ограничителни линии за ново основно застрояване свободно разположено във вътрешната част на имота и на ново допълващо застрояване свободно разположено във външната част на имота на минимум 3 метра от външната граница на имота, на минимум 3 метра от североизточната странична граница на имота и на западната странична имотна граница до реализираната подпорна стена и ограда в съседния ПИ 63427.159.670 собственост също на възложителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)