Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 629 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА,  чл. 11, ал.2, във връзка с ал.1, т 2, т. 3, т.4, ал. 3 и ал. 4 и чл. 11а, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и във връзка с §30 от Закона за предучилищното и училищно възпитание, Общински съвет – Русе реши:
1.      Разрешава паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2017/2018 година в следните общински училища:
ОУ „Отец Паисий ”, гр. Мартен
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
14
18
4
 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
І+ІІ
4+10
16
2
III+ІV
8+10
16
V+VІ
13+7
18
VІІ
10
18
8
Всичко
62
 
10
 
 
ОУ „Христо Смирненски”, кв. Долапите
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
I
14
16
2
ІI
14
16
2
ІІІ
15
16
1
ІV
11
16
5
V
12
18
6
10
18
8
VII
14
18
4
 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния
брой по Наредба №7
ІII+ІV
1+13
16
2
V
9
18
9
11
18
7
VII
11
18
7
 
НУ „Васил Априлов”, с. Хотанца
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния
брой по Наредба №7
І+II
4+8
16
4
ІІІ+ІV
3+5
16
8
 
ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
I
8
16
8
II
7
16
9
ІV
14
18
4
V
10
18
8
 
ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово
 
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
І
6
16
10
ІІ
9
16
7
ІІІ
10
16
6
ІV
8
16
8
V
17
18
1
12
18
6
VІІ
13
18
5
Всичко
73
 
45
 
ОУ „Никола Обретенов”, гр. Русе
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
VІ а
13
18
5
VІІ б
14
18
4
ОУ „Олимпи Панов”, гр. Русе
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
11
18
7
 
ПАГ „Гео Милев“, гр. Русе
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
ХІ в
17
18
1
 
ОУ „Братя Миладинови“, гр. Русе – общ брой ученици от І до VІІ клас  –
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
V а
12
18
6
VІ а
15
18
3
 
СУ „Васил Левски“, гр. Русе
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
ІХ б
17
18
1
Х а
17
18
1
ХІ а
16
18
2
ХІ б
16
18
2
ХІ в
17
18
1
 
СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
ХІ
17
18
1
 
ПГСС „Йосиф Вондрак“, гр. Русе
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
VІІІ
11
18
7
 
ОУ „Алеко Константинов“, гр. Русе
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
III б
11
16
5
 
2. На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси утвърждава дофинансирането на непълни и слети паралелки, в съответствие с изискването за минимален брой ученици в паралелките по Наредба №7/2000 г., за учебната 2017/2018 година за периода 15 септември – 31 декември 2017 г. както следва:
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево                  1 206 лв.
НУ „Васил Априлов”, с. Хотанца                                              1 206 лв.
ОУ „Отец Паисий“, с. Тетово                                                     1 808 лв.
3.    На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси утвърждава дофинансирането на всички непълни паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2017/2018 година за периода 15 септември – 31 декември 2017 г. както следва:
 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Николово                         904 лв.
ОУ „Г. С.  Раковски“, с. Ново село                                            1708 лв.
ОУ „Отец Паисий“, с. Тетово                                                     2 511 лв.
НУ „Васил Априлов”, с. Хотанца                                              2 411 лв.
 
                        ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ:  11 754 лв.
 
4. Задължава кмета на Община Русе да осигури сумата от 11 754 лв. (единадесет хиляди седемстотин петдесет и четири лева) от планираните средства за непълни и слети паралелки, функция „Образование”, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“;
5. Възлага на кмета на Община Русе да подготви мотивирано искане до Началника на РУО – Русе, съгласно чл. 11а, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наредба №7/2000 г. за издаване на разрешение за формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици за:
5. 1. V клас – 9 ученици в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Николово;
5.2. І клас – 8 ученици и ІІ клас – 7 ученици в ОУ „Г. С.  Раковски“, с. Ново село;
5. 3. І клас – 6 ученици, ІІ клас – 9 ученици, ІV клас – 8 ученици в ОУ „Отец Паисий“, с. Тетово;
5. 4. ІІІ + ІV клас – 8 ученици в НУ „Васил Априлов“, с. Хотанца.
 
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)