Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 629 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Изменя и допълва свое Решение №198 по Протокол № 13 от 15.05.2008г., както следва:
1. В точка 4 на точка I от решението след текста: „Кандидатите да не са били подпомагани от Община Русе по Програма „Асистирана репродукция”” се поставя запетая и се допълва: „в рамките на годината на кандидатстване”.
2. Създава се нова точка 5 в точка I със следния текст: „Кандидатите да не са били подпомагани повече от три пъти от Община Русе по Програма „Асистирана репродукция”.
3. В точка II на решението се правят следните изменения и допълнения:
3.1. Точка 1 придобива следната редакция: „Одобрение от НЗОК за финансиране на асистирана репродукция (в случай на кандидатстване за финансиране на изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК) – 10 т.”
3.2. Създава се нова точка 2, с текст: „Доказана с медицинска документация и експертно становище необходимост от извършване на процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК – 10т.”
3.3. Точка 4 се отменя.
3.4. Досегашните точки 2 и 3 стават съответно 3 и 4.
4. Създава се нова точка III със следното съдържание: „На финансиране по този ред подлежат:
1. Изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК:
• Спермограма;
• Трансмисивни инфекции /предхождащи всяка процедура/;
• Кръвна група и резус фактор;
• Кръвна картина, биохимия и хемостаза за жената преди стимулация;
• Имунологични изследвания – за жената;
• Генетични изследвания – за двамата партньори;
2. Процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК:
• Инсеминация от партньора или с донор;
• Ин витро на естествен цикъл;
• Ин витро процедура с донорски материал;
• Тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TESA,PESA);
• Кокултивиране на ембриони с ендометриални клетки;
• Ембриотрансфер на замразени ембриони.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)