Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 629

РЕШЕНИЕ № 629
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема нова алинея 4 на чл. 23 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация със следния текст: „При неучастие на съветник във всички заседания на Общинския съвет и на неговите комисии, на които съветникът е член, повече от един месец, общинският съветник губи правото си на възнаграждение за периода на отсъствие”.
2. Старата алинея 4 на чл. 23 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация запазва своя текст и става алинея 5.