Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 63 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка М02 – “Подобряване на социалната инфраструктура” на проект “Красива България”, като част от програмата на МТСП за финансиране на проект с обект на интервенция АГ „Гео Милев“ гр. Русе, находяща се на адрес: Младежки парк, ул. „Алея Възраждане“ №3, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.1.24 по кадастрална карта на гр. Русе и площ на имота 7 911 кв.м. За същия има съставен акт за публична общинска собственост – АПОС №7079 от 14.10.2013 г.
2. Дава съгласие Община Русе да осигури необходимото съфинансиране през 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)