Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 63 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Утвърждава за 2024 г., както следва:

1. Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, включващ 1 538 броя апартаменти и 188 броя обособени самостоятелни обекти в къщи.

2. Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, включващ 81 броя апартаменти, 2 броя апартаменти – защитени жилища и 2 броя апартаменти – приемни.

3. Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, включващ 249 броя жилищни имота – апартаменти и обособени самостоятелни обекти в къщи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)