Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 630 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

   На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-70 от 20.07.2021 г., от Теодора Кънчева Кертикова, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.159.228 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Горни Растов“, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПЗ се определя „Вилна зона“ (Ов), отговарящо на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе и се спазят изискванията за параметри на устройствените показатели за зоната. С ПЗ се определя с ограничителни линии, ново свободно застрояване на по 4 м. от северозападната и югоизточната имотна граници, на 1,5 м. от североизточната имотна граница към ПИ 159.451 (земеделска територия, за второстепенна улица) и на 3 м от югозападната имотна граница към ПИ 159.240 (земеделска територия, за второстепенна улица). Съществуващата постройка от 25 кв. м., представляваща сграда с идентификатор 63427.159.228.1, не се запазва като елемент на плана. ПУП да се съобрази със становища дадени с писма с рег. №30-9965-184#1 от 30.07.2021 г. от „ВиК“ ООД – Русе и рег. №30-9965-184#2 от 06.08.2021 г. от „ЕРП Север“ АД.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.159.228 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Горни Растов“, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)