Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 630 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, 79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. В глава трета, в чл.59, ал.1, т.51в се изменя, както следва:
1. Текстът „за ползване на тенис кортове от спортни клубове за тренировка и подготовка в присъствие на треньор – 5.00 лв. на час” се заличава.
2. Текстът „за ползване на тенис кортове от граждани – свободен достъп – 8.33 лв. на час” се заличава.
3. Текстът „за ползване на тенис кортове за спортни мероприятия с публика – 29.17 лв. на час” се заличава.
4. В чл.59, ал.1, т.51в се добавя нова т.51.1в с текст: „За ползване на тенис кортове от граждани на свободен достъп в делнични дни от 8:00 часа до 17:00 часа – 6.66 лв. на час.
5. В чл.59, ал.1, т.51в се добавя нова т.51.2в с текст: „За ползване на тенис кортове от ученици в делнични дни от 8:00 часа до 17:00 часа – 5.00 лв. на час.
6. В чл.59, ал.1, т.51в се добавя нова т.51.3в с текст: „За ползване на тенис кортове от ученици и граждани на свободен достъп в делнични дни от 17:00 часа до 21:00 часа, както и през целия ден в събота и неделя – 10.00 лв. на час.
§ 2. В глава трета, в чл. 59, ал. 1 се допълва нова т. 51 г с текст: “За нощувка в гребна база, с. Николово -15 лв. за нощувка“
§ 3. Настоящата наредба влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)