Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 630 Прието с Протокол № 26/04.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.147 от Търговския закон, чл. 63 ал. 1, чл. 64, ал. 1, т.3 от Закона за лечебните заведения, чл. 10, ал. 1, т. 5, чл. 22, ал.1, чл.31а от Наредба № 9 на ОбС – Русе от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Избира д-р Светослав Дачев Дачев за управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД, до провеждане на конкурс и вписване в Търговския регистър на избрания от Общински съвет – Русе управител.
2. Определя месечно възнаграждение на управителя на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД в размер на 400 на сто от отчетната средна месечна брутна заплата в заведението.
3. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с избрания управител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)