Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 630

РЕШЕНИЕ № 630
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.53, ал.4 от Наредба № 1 на ОбС Русе, Общинският съвет р е ш и:

1. Дава съгласие да се открие процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №3318/07.12.1999 г., находящ се в с.Николово, Община Русе и представляващ ПИ №1104 с площ 413,42 кв.м. в кв.75 по плана на с.Николово и построената в него масивна двуетажна сграда /бивш ресторант – в момента неизползваем/ със застроена площ 113,38 кв.м и обслужващи сгради – склад и навес с начална тръжна цена в размер на 45 864,00 лева, без включени данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба..