Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 631 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-68 от 15.07.2021 г., от Ивелин Георгиев Борисов, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ 504.24, 504.25 и 504.56 в местност „Над село“, землището на с. Басарбово, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПЗ се определя Вилна зона“ (Ов), отговарящо на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе и се спазят изискванията за параметри на устройствените показатели за зоната. С ПЗ се определя с ограничителни линии, ново свободно застрояване по североизточната и югоизточната имотна граница, на 3 м. от югозападната имотна граница и на 25 м. от западната имотна граница. ПУП да се съобрази със становища дадени с писма с рег. №30-9965-182#1 от 30.07.2021 г. от „ЕРП Север“ АД и рег. №30-9965-182#2 от 03.08.2021 г. от „ВиК“ ООД – Русе, с които следва да бъде съобразен и бъдещият проект.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ 504.24, 504.25 и 504.56 в местност „Над село“, землището на с. Басарбово, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)