Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 631 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да промени вида на социалната услуга от „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ на „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ в сграда общинска собственост, намираща се в гр. Русе, ул. „Искър” № 41 в имот публична общинска собственост предмет на АОС № 5661/06.02.2009 г., в част от сградата с идентификатор 63427.8.651.2 (източна част), а именно: от сутерена помещение с площ 48,20 м²; от първи етаж помещение с площ 102,75 м² и входно фоайе от 22,79 м²; от втори етаж помещение с обща площ 142,83 м²., с капацитет от 25 места, считано от 01.01.2018 г.
2. Средствата за издръжка се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на Общински съвет до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, за промяна вида на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ в „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, като делегирана държавна дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)