Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 631 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода м. ноември 2012 г. – м. април 2013 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

 Приложение №1

ОТЧЕТ
за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе,
от месец ноември 2012 г. до април 2013 г. включително

Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от месец ноември 2012 г. до април 2013 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
През този период Общински съвет – Русе е приел общо 231 решения, от които 200 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.

Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:
1. Административни дейности и услуги 8 решения
2. Устройство на територията 24 решения
3. Икономика и управление на собственост а 108 решения
4. Екология и транспорт 4 решения
5. Финансово стопански 11 решения
6. Култура и образование 11 решения
7. Здравеопазване и социална дейност 14 решения
8. Европейско развитие 17 решения
9. Спортни имоти 3 решения

При анализа на изпълнението на решенията са отчетени три степени на изпълнение:
• Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
• Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
• В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
• Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;

От всички 200 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 137 решения – 68,50 %, частично изпълнени 2 решения – 1,00 %, в процес на изпълнение 61 решения – 30,50 % .
В Приложение 1.1 и 1.2 са показани степента на изпълнение на решенията по общински дейности и състоянието по конкретни решения.

Приложение 1.1
СТЕПЕН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Решения по общински дейности
По степен на изпълнение /брой/
 
 
 
ОБЩО
Изпълне-
ни
Частично изпълнени
В процес на изпълнение
Неизпълнени
1.
Административни дейности
8
0
0
0
8
2.
Eкология и транспорт
4
0
0
0
4
3.
Икономика и управление на собствеността
68
1
39
0
108
4.
Финансово стопански дейности
11
0
0
0
11
5.
Устройство на територията
24
0
0
0
24
6.
Култура и образование
7
0
4
0
11
7.
Здравеопазване и соц. дейности
1
1
12
0
14
8.
Европейско развитие
14
0
3
0
17
9.
Спортни имоти
0
0
3
0
3
 
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА:
137
2
61
0
200