Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 632 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-39/25.06.2021 г. от Божанка Колева Лечева, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план               /ПУП/ – Парцеларен план за пътна връзка до ПИ 63427.159.699 в м. „Гарван бюлюк“, землище на гр. Русе през ПИ 63427.159.676 е с НТП „За второстепенна улица“ – общинска публична собственост.
  2. Във връзка с преминаването през ПИ 63427.159.676 – общинска публична собственост, дава съгласие от името на Община Русе и за собствена сметка възложителят да извърши процедурата по промяна предназначението на част от имота с площ 65 кв. м., като срока на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на Комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)