Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 632 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36в , ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие Община Русе да промени вида на социалната услуга от „Дневен център за стари хора“ на „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за пълнолетни лица с увреждания в сграда частна общинска собственост, предмет на АОС № 3123/16.08.1999 г., на адрес: гр. Русе, ул. “Йосиф Цанков ” № 47, с капацитет от 30 места, считано от 01.01.2018 г.
2. Средствата за издръжка се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на Общински съвет до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, за промяна вида на социалната услуга „Дневен център за стари хора“ на „Център за социална рехабилитация и интеграция“, като делегирана държавна дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)