Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 632 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с т.2.5. от „Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР” и Поддейност 5.13 от Приложение А1 (формуляр за кандидатстване) към проектното предложение за ИПГВР, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе, изготвен в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе“, по договор BG161PO001/1.4-07/2010/001, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)