Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 633 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане с вх. №УТ-16-30/08.06.2021 г. от Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна кабелна линия ниско напрежение за осветление на път RSE 1138 в землището на с. Сандрово по първи вариант на трасе през ПИ 65348.17.114 с НТП „Местен път“, общинска собственост.
  2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)