Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 633 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 76, ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 28, ал. 2 ЗНА, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13, чл.22, ал.4 и ал.5 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал. 2 ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
Приема „Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура”:
I. Точка 1, предложение последно от Приложение №1 се изменя така:
„Възстановяването на изкопите по улиците и асфалтираните алеи се извършва с чист льос с оптимално водно съдържание като насипа се уплътнява с пневматична трамбовка на пластове от 20 см, след което се полага пътна настилка с указаната по горе дебелина или от съществуващия тип/ако съществува такава/.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)