Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 633 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „б”, чл. 198ж и чл. 198б, т. 2 от Закона за водите, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да придобие собствеността на изградената канализационна мрежа по проект ИСПА мярка: 2005/BG/16/Р/РЕ/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе”, Лот 2 „Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа – гр. Русе”, подробно описана в приемо-предавателен протокол изготвен от Възложителя – МРРБ, неразделна част от решението.
2. Дава съгласие след придобиване правото на собственост върху обекта по точка 1, същият да бъде предоставен за управление на Асоциацията по В и К – Русе за възлагане на дейности по стопанисването, поддържането и експлоатацията му на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе при спазване изискванията на чл. 198в, ал. 4 от ЗВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)