Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 634

За създаване, възстановяване и отглеждане на трайни насаждения (лозови и плододаващи трайни насаждения) при:
– гратисен период – 4 години;
– наемна годишна цена – 30,00 лева за декар площ.
За друга селскостопанска територия – 50,00 лева годишна наемна цена за декар площ.
II. Разрешава сключването на договори за наем за срок от три години за земеделските земи в землищата на Община Русе, които са общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ след надлежно провеждане на публичен търг за отдаване под наем.
РЕШЕНИЕ № 634
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.76 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и чл.19, ал.8, т.2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет реши:

I. Определя размер на годишната наемна цена в лева за декар площ на отдаваните под наем земеделски земи от Общинския Поземлен Фонд и от Резервния фонд на Община Русе чрез публичен търг за стопанската 2009/2010 година, както следва:
За:

Земеделска земя Наемна годишна цена за декар площ
I категория 18,00 лева
II категория 16,00 лева
III категория 13,00 лева
IV категория 12,00 лева
V категория 9,00 лева
VI категория 7,00 лева
VII категория 6,00 лева
VIII категория 5,00 лева
IXкатегория 4,00 лева
X категория 3,00 лева