Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 635 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-58/09.06.2021г. и 94М-9565-6#1/23.07.2021г. от Момчил Любомиров Калинков, Общински съвет – Русе

         Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.150.212, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе, като с плана за имота се определи вилна зона за застрояване /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8, процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии за застрояване свободно разположени на по 4 метра от двете странични граници на имота, на 6 метра от североизточната му граница и на външната граница на имота към обслужващия път от югозапад. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата  дадени с писма с вх.№№30-9965-187#2/13.08.2021г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-187#1/06.08.2021г. от „ЕРП Север“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)