Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 635 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.47, ал.1 от Наредба № 34/06.12.99 г. за таксиметров превоз на пътници издадена от Министъра на транспорта, Общинският съвет реши:
1. Закрива таксиметровата стоянка на ул. „П.Д. Петков“-вляво при ул. „Г.С.Раковски“, приета с 10 броя паркоместа.
2. Открива такси стоянка на ул. „Г.С. Раковски“ в участъка между ул. „П.Д. Петков“ и ул. „Ангел Кънчев“ с 5 броя паркоместа.
3. Направените изменения да се отразят в Приложение № 1 за утвърдените такси- стоянки към Решение № 296 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.
4. Стоянката да се маркира и обозначи, при спазване на чл.130 от Наредба № 18/23.07.01 г. на МРРБ за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Настоящото решение подлежи на оспорване едномесечен срок от съобщаването му пред Административен съд – Русе.