Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 636 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-46 от 09.08.2017 г., от Калоян Кирилов Коларов, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.156.692 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Под левента“. С ПУП да се определи жилищна устройствена зона с малка височина (Жм) – до 10,00 м. при спазване нормите на чл. 19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С ПЗ се предвижда със задължителни линии на застрояване нова жилищна сграда с размери 11,00/7,00 м., разположена успоредно и на 4,00 м. от западната имотна граница, на 5,00 м. от ул. „Каменарска“.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ 63427.156.692 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Под левента“, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)