Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 636 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5, чл. 147 от Търговския закон, чл. 63 ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 3 и чл. 5, ал. 1 и 3, чл. 6 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г., за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от МЗ, Общинският съвет реши:
1. Обявява конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД.
2. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
2.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
2.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина да имат придобита основна специалност;
2.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
3. Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:
3.1. Заявление до Кмета на Община Русе;
3.2. Документ за самоличност – копие;
3.3. Професионална автобиография;
3.4. Диплома за придобитата образователно-квалификационна степен „магистър“, във връзка с т.2.1 – копие.;
3.5. Документ за придобита основна специалност, съгл. т. 2.2. – копие;
3.6. Диплома /удостоверение или свидетелство/, за квалификация по здравен мениджмънт, във връзка с т. 2.1. – по смисъла на § 3 от Наредба 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения – копие;
3.7. Сертификати за квалификация /ако има такива/ – копие;
3.8. Документи, удостоверяващи трудовия стаж по т. 2.2. – копие;
3.9. Свидетелство за съдимост в срок на валидност – оригинал;
3.10. Писмена разработка „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период” в обем до 3 страници.
Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
Разработката по т. 3.10. се представя в отделен запечатан плик. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.
Лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срока, определен в т. 3.11.
3.11.Срок и място за подаване на документите – Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на Община Русе, до един месец след публикуване на съобщението.
4. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на лечебното заведение, който се предоставя на кандидатите за участие в конкурса.
5. Информация, изготвена от комисията относно темите – предмет на събеседването и проект на договор за възлагане на управлението на лечебното заведение може да се получи до 29.07.2013 г. в отдел „Човешки ресурси” на Община Русе;
6. Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Русе на 31.07. 2013 г. от 10 часа.
7.Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав от 5 души, както следва:
Председател: 1. Даниела Шилкова – зам.кмет ИИС-ст
2. Асен Станчев – юрист и секретар
Членове: 3. д-р М. Николова – директор на Регионална здравна
инспекция – Русе
4. д-р Теодора Константинова – общински съветник
5. д-р Кирил Панайотов – общински съветник
и технически секретар Анелия Георгиева – старши експерт в отдел СДЗП, Община Русе.
7.1. Комисията провежда конкурса по изискванията и методиката на Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от МЗ.
7.2. Задължава председателя на конкурсната комисия в тридневен срок от провеждането на конкурса да внесе в Общинския съвет решението на комисията, с което се определя кандидата, спечелил конкурса и класирането по ред на следващите участници. Предложеното от комисията класиране се утвърждава на първото, след провеждането на конкурса, заседание на Общински съвет Русе, но не по-късно от двумесечен срок от получаване решението на комисията.
8. Възлага на Кмета на Община Русе в петдневен срок от влизане в сила на решението да публикува съобщение за обявяване на конкурса в един централен и в един местен всекидневник и да издаде заповед за назначаване на комисията по т. 7, за организиране и провеждане на конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)