Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 636

РЕШЕНИЕ № 636
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост; чл.15, ал.6 от Наредба №1 на Общинския съвет и раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от четири години част от имот частна общинска собственост за клуб на “Отворено общество–Русе”- в гр. Русе, ул.“Княжеска” №15, ет.ІІ, с обща площ 24,40 кв.м, и месечна наемна цена 17,83лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
2.Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде настанителна заповед и сключи договор за наем за срок от четири години с клуб “Отворено общество–Русе” за посочения в т. 1 имот.