Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 637 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-41 от 06.07.2017 г., от Илиян Константинов Маджаров, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) и парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура за ПИ с идентификатор 63427.169.551 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Гълъбец“. С ПУП да се определи вилна зона (Ов), каквото е и предвиждането на Общия устройствен план на гр. Русе за територията, в която попада имота и не се запази като елемент на плана съществуваща сграда, със застроена площ 30,00 кв.м. С ПЗ да се предвиди с ограничителни линии на застрояване ново, свободно разположено застрояване, на по 3,00 м. към обслужващите пътища, на 4,00 м. от страничната имотна граница и с Н до 7,00 м. С ПП за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия да се предвиди захранване на ПИ 63427.169.551 по плана на землище Русе, местност „Гълъбец“ през ПИ 63427.169.815 с начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, общинска публична собственост.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ и ПП за ПИ 63427.169.551 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Гълъбец“, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.
3. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от 1 (една) година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)