Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 638 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-39 от 05.07.2017 г., от Васил Асенов Даскалов, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот №503.92 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 6“, с. Николово, като с плана за застрояване се определи жилищна устройствена зона с малка височина (Жм) – до 10,00 м. Като с ПЗ се запази като елемент на плана, съществуваща масивна жилищна сграда, със застроена площ 44,00 кв.м. и се премахва паянтова селскостопанска сграда, със застроена площ от 19,00 кв.м. С ПЗ се предвижда с ограничителни линии на застрояване ново, свободно разположено застрояване, с площ до 220,00 кв.м. и с височина до 10,00 м., изтеглено на законоустановените разстояния от вътрешните граници на имота.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за новообразуван имот №503.92 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 6“, с. Николово, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)