Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 638 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8, във връзка чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл.14 ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, раздел I, чл.2, ал.1, т.4 и раздел II, чл.3, чл.4, чл. 5 от Наредба №2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

І. Одобрява конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот в сграда – публична общинска собственост – паметник на културата, като заведение за обществено хранене, намиращ се в гр. Русе, Доходно здание, корпус „Л“, пл. „Свобода“ № 4, съгласно АОС № 6980/05.06.2013 г., както следва:
1. Минимална конкурсна цена – не по-ниска от началната месечна наемна цена в размер на 3681,00 лева без включен ДДС.
2. Размер на инвестициите за вътрешен основен ремонт на обекта – минимум 500 000 лв., от тях – 300 000 лв. през първите 18 месеца.
3. Поемане на финансов ангажимент към културата и спорта и мероприятия организирани от Община Русе в размер не по-малко от 12000лв. на година.
ІІ. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекта по т. 1 за срок от 10 години, като се съобрази с одобрените конкурсни условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)