Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 638

РЕШЕНИЕ № 638
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, т.4, т.13 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, чл.51-б от Закона за изменение и допълнение на Закона за физическо възпитание и спорта, &11 от ПЗР на „Закон за хазарта”, Общинският съвет реши:
І.
1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1.1. Обслужващ павилион № 19 към цветен пазар пред операта – по общата схема за цветен пазар, в зона “Б”, с площ от 6,00 кв. м. и начална месечна наемна цена 55,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС,
1.2. Павилион за търговска дейност /магазин/ в гр. Русе, ж.к.“Дружба -3”, ул.”Даме Груев”, северозападно от бл.6, точка 33, с площ от 6,25 кв.м. и начална месечна наемна цена 57,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС
1.3. Павилион за тотопункт – точка №383 от общата схема, монтиран в гр.Русе , ж.к. “Здравец-изток”, ул.“Киев”, до бл.“Мусоргски”, с площ от 14,85 кв.м. и начална месечна наемна цена 95,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.13, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС
1.4. Павилион за тотопункт – точка №384 от общата схема, монтиран в гр.Русе, ж.к. “Здравец”, ул.“Захари Стоянов”, до бл.“Гагарин”, с площ от 14,85 кв.м. и начална месечна наемна цена 140,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.13, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС
1.5. Павилион за тотопункт – точка №385 от общата схема, монтиран в гр.Русе, ул. “Стрешер планина”, кв.581, с площ от 14,85 кв.м. и начална месечна наемна цена 95,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.13, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС
1.6. Павилион за тотопункт – точка №386 от общата схема, монтиран в гр.Русе, бул. “Липник”, пред завод “Найден Киров”, с площ от 14,85 кв.м. и начална месечна наемна цена 140,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.13, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС
2. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка 1. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публичния търг.
ІІ.
1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1.1. Два броя павилиони, общинска собственост за продажба на вестници и списания, монтирани на ул. “Александровска”, позиции 1 и 2 от схемата за зона – В1, с размери 1,44 кв.м. и начална месечна наемна цена – 30,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
1.2. Павилион общинска собственост – т.1380 от общата схема, за обществено хранене в ж.к. “Здравец”, до бл. “Гагарин”, с обща площ от 54,55 кв.м., от които17,71 кв.м. търговска площ, 19,95кв.м. складова площ, 2,40 кв.м. спомагателна площ, 14,49кв.м. – открита /лятна/ търговска площ и начална месечна наемна цена – 360,00 лв. без ДДС, за летен период и 300,00лв. без ДДС за зимен период, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.4, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка 1. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публичния търг.