Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 639 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-44/201.08.2017 г. от Ивелина Николова Малакова, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно електрозахранване за ПИ 018004 и 018005 в м. „Бранзалана“, землище на с. Басарбово през следните имоти: 018024 – НТП „Нива“ , частна собственост; 000187 – НТП „Полски път“, общинска публична собственост и 63427.316.197 – НТП „Път I клас“, държавна публична собственост по първи вариант на трасе.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)