Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 639

РЕШЕНИЕ № 639
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44, ал.2, т.1 от ЗНП; чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3, 4, и 5, от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС; раздел І, чл.2, ал.1, т. 7, ал.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от училищната сграда на Спортно училище “Майор Ат. Узунов”, намиращо се в гр. Русе, ул.Проф. Баларев №1, етаж І, за стоматологичен кабинет с площ 16,23кв.м. и начална месечна наемна цена 41,00лв. без ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.7, ал.6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС .
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповед на лицето спечелило конкурса и упълномощи директора на училището да сключи договор за наем, за срок от 5 години.