Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 64 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 64
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.57, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

Изменя свое Решение № 16/15.12.2011 г., както следва:
1. В точка 1, тире 2 „09.02.2012г.” се заменя с „16.02.2012г.”
2. В точка 1, тире 3 „23.02.2012г.” става „01.03.2012г.”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)