Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 64 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

Определя доплащане от 0,80 лв. на км/пробег за компенсиране разходите от извършването на превозите на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план по градските линии от Общинската транспортна схема. Сумите за тези доплащания да се изплащат на операторите, обслужващи посочените линии от средствата, заложени за транспорт в бюджета на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)