Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 64 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 42, ал. 1, т. 2, и ал. 2, чл. 47, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 4, чл. 36, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, Решение №645, прието с протокол №26/14.10.2021 г., Общинският съветреши:

1. Допълва „Списък на общинските жилища за продажба“ на наемателите, настанени в тях по административен ред, както следва:

2.1. създава нова точка №76 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, бл. „Страхил войвода“, вх. 1, ет. 3, ап. №3, предмет на АЧОС №10632/10.11.2022 г.;

2.2. създава нова точка №77 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Родина 1 и 2“, ул. „Сърнена гора“ №9, бл. „Вежен“, вх. 3, ет. 8, ап. 7, предмет на АЧОС №10397/16.03.2022 г.

2. Дава съгласие за извършване на продажби на посочените жилищни имоти – частна общинска собственост, на настанените в тях наематели, както следва:

4.1. СОС с идентификатор 63427.7.518.1.8 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 60,73 кв.м., заедно с прилежащите изба №12 с площ от 2,47 кв.м. и 1,520% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №10632/10.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Н. А. И. на цена 114400,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.2. СОС с идентификатор 63427.5.289.3.22 по КККР на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент , брой нива на обекта: 1, с площ от 60,49 кв.м., заедно с прилежащите изба №24 с площ от 3,50 кв.м. и 0,616% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №10397/16.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на С. Д. А. на цена 113 000,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)