Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 64 Прието с Протокол № 5/10.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 66а от ЗОС и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

         1.Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

         Приложение №1 – Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

            Приложение №2 – Сравнителна таблица за дейностите по управление на общинската собственост за 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

            2.Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Русе през 2020 година.

            Приложение № 3 – Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Русе през 2020 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)

Приложение №1

ОТЧЕТ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ

за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Предмет на настоящият отчет е придобиването от Община Русе на имоти и вещи през 2019 г., резултатите от управлението на общинската собственост през 2019 г. и извършените разпоредителни действия през същия период.

През периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. Община Русе е съставила актове за 851 имота /частна и публична общинска собственост/ по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 6, чл. 56, ал. 1, чл. 59, ал. 1,  чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1, чл. 19, ал. 1, чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Решение по чл. 27 от ППЗСПЗЗ. Актуализирани актове за общинска собственост – 383 броя.

Община Русе притежава земеделски земи с обща площ – 35 184,620 дка, от които: 25 008,983 – пасища и 10 175,637 – обработваема земя. Общата площ на отдадените за ползване имоти през периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., в т.ч. по действащи договори за наем, споразумения за ползване и пасища за общо ползване е в размер на 20 239,599 дка от които: 12 391,214 дка пасища – мери и 7 848 дка – обработваема земя.

Община Русе притежава жилищни имоти за настаняване на граждани с установени жилищни нужди. Към 31.12.2019 г. жилищният фонд се състои от 1 701 апартамента и 229 къщи, от които: 44 броя апартаменти във ведомствения фонд, 143 броя (56 апартамента и 87 къщи) в резервния фонд, 1599 броя апартамента и 142 броя къщи за настаняване на граждани, 2 броя апартаменти за защитени жилища.

Ежедневно се извършват действия по поддържане актуалността на публичния регистър по общинската собственост и електронния регистър на разпоредителните сделки.

І. ДЕЙНОСТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА

Дейността по идентификацията на собствеността е свързана с издирване и проучване на имоти и предприемане на действия по актуване на общинската собственост.

Към 31.12.2019 г. в архива на отдел „Общинска собственост“ към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ се съхраняват общо 9 622 броя актове за общинска собственост, от които 851 броя са съставени през 2019 г., през 2018 г. – 241 броя, през 2017 г. – 364 броя, през 2016 г. – 458 броя, през 2015 г. – 1 081 броя актове  за застроени и незастроени недвижими имоти, земеделски земи и гори. Актуализирани актове за общинска собственост през 2019 г. – 383 броя.

Броят на новосъставените актове не може да бъде показател за новопридобити имоти, тъй като, след влизане в сила на кадастралната карта за град Русе, за всички имоти, включени в годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост, както и за имоти, върху които се учредяват вещни права се съставят нови актове, съответстващи на кадастралната карта.

ІІ. ДЕЙНОСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез предоставяне права на управление и ползване и отдаване под наем.

Процедурите по учредяване на права и отдаване под наем включват изготвяне на предложение до Общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и провеждане на тръжна или конкурсна процедура.

В Общински съвет – Русе са внесени 21 броя предложения за управление на общинската собственост, при 31 броя предложения през 2018 г. и 45 броя предложения през 2017 г.

Организирани са 33 броя тръжни процедури (включващи повторни търгове) и конкурси за отдаване под наем на общински имоти (сгради и терени – общинска собственост по чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията), при 55 броя процедури през 2018 г. и  46 броя за 2017 г. 

Изготвени са 33 броя Заповеди  на Кмета на Общината за обявяване на процедури за отдаване под наем на имоти и части от имоти – общинска собственост, 133 броя за определяне спечелилите кандидати, участвали в процедури за отдаване под наем на имоти и части от имоти – общинска собственост и 76 броя за осъществяване на контрол по изготвени и сключени договори за наем.

Контрол по изпълнение клаузите на сключените договори за наем и по редовността на плащанията се осъществява чрез посещения на място, изготвяне на констативни протоколи, писмени предписания към наемателите, доклади и писма.

Подготвени са 35 броя писма, съгласно чл. 236 от  Закона за задълженията и договорите за заплащане на обезщетение, същите през 2018 г. са били 78 броя, а през 2017 г. –  96 броя.

От гореизложената справка става ясно, че са изготвени, подписани и връчени общо 277 броя заповеди, споразумения и писма по Закона за задълженията и договорите, при 439 броя през 2018 г. и 482 бр. през  2017 г. Общо действащите договори за наем са 617 броя.

Извършени са 232 броя приемо-предавания на имоти – общинска собственост.

От проведените през 2019 г. търгове с явно наддаване за отдаване под наем на павилиони – общинска собственост за Мартенски и Коледен базари в общинския бюджет са постъпили 24 197,40 лева, за сравнение – постъпилата сума през 2018 г. е в размер на 21 683,40 лева, а през 2017 г. е в размер на 20 995,20 лева.

От 33 броя преместваеми обекти – павилиони частна общинска собственост, които Общината отдава под наем през 2019 г. по утвърдена от Гл. архитект на Община Русе и одобрена от Общинския съвет схема и Разрешение за поставяне, за Мартенския базар са заети 30 броя, а за Коледния базар за заети 21 броя и предоставени под наем части от терени – публична общинска собственост за разполагане на 3 броя преместваеми обекти – скари на открито, за които са изготвени 54 броя заповеди и 54 броя договори за наем.

След постъпило в Община Русе запитване от юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза – Сдружение „Дете и пространство” за Мартенския и Коледния базари, както и Сдружение „Германо-българска помощ за животните“ с Решения на Общински съвет на сдруженията е предоставено безвъзмездно право на ползване на къщичка от базарите, с оглед набиране на средства за предоставяните от сдруженията социални услуги.

По счетоводна справка към 31.12.2019 г. приходите, реализирани от отдаване под наем на сгради и терени, върху които са разположени обекти по чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията, от лихви и внесени суми, съгласно сключени договори, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на Община Русе, са общо в размер 1 367 770,10 лева, при планирани 1 800 000,00 лв. За сравнение към 30.12.2018 г. постъпленията са в размер на 1 616 722,97 лева при планирани 1 701 000,00 лева, а към 30.11.2017 г. – 1 432 818,58 лева, при планирани 1 660 000,00 лева.

Във връзка с прекратяване от страна на наемателите на част от сключените договори за наем за обекти с извършено наддаване при провеждане на публичния търг, въпреки ефективната дейност, осъществявана в отдел „Търговия и наемни отношения” при дирекция „Икономика и управление на собствеността” в организирането на следващи процедури за отдаване под наем, приходите от наеми намаляват, вследствие на сключване на нови договори при наемна цена, в размер на началната тръжна такава и липса на наддаване.

С оглед изпълнение на социалната функция на Община Русе, към 31.12.2019 г. са действащи 40 бр. договори, сключени с юридически лица с нестопанска цел, извършващи обществено полезна дейност, след решение на Общински съвет – Русе и представяне на необходимата документация, за предоставяне под наем на клубни помещения.

През 2019 г. са постъпили 431 броя искания с приложени документи за търговска дейност на открито и са издадени съответните разрешения. Отразени са 2 903 броя плащания на дължимата, съгласно Наредба №16 на Общински съвет – Русе такса, в издадените разрешителни и в електронния масив. За сравнение през 2018 г. постъпилите искания и издадените разрешителни за търговска дейност на открито са 642 броя. Отразените плащания на дължимата съгласно Наредба №16 на Общинския съвет такса, в издадените разрешителни и в електронния масив са 3 067 броя. За отчетния период по счетоводна справка приходите от такси по Наредба №16 на Общинския съвет за търговия на открито, включително такси за реклама, промоция и презентация към 31.12.2019 г. възлизат на 644 006,21 лева. За сравнение през 2018 г. постъпилата сума от такси е в размер на 597 542,88 лева.

Общият размер на приходите от наеми и такси към 31.12.2019 г. е 2 011 776,31 лева, при приходи към 31.12.2018 г. в размер на 2 193 265,85 лв.

Вписани са 741 броя уведомления в дневника на хартиен носител и са отразени в електронния Общински информационен масив за дейности в стационарни и преместваеми обекти. През 2018 г. са вписани 662 броя уведомления в дневника на хартиен носител и са отразени в електронния информационен масив.

Съгласувани са 66 броя преписки и проекти, постъпили от отдел „Устройствени планове и кадастър” в отдел „Търговия и наемни отношения” за извършване на търговия на открито и са изпратени над 78 броя писма до дирекция „Финансово стопански дейности” и дирекция „Правни дейности”.

Обработени са над 374 броя искания, заявления, писма и др.

Изготвени са над 200 броя доклади, справки, становища, планове, отчети и др.

Приходите от ползване на земеделски земи от общински поземлен фонд, постъпили през 2019 година са в размер на 532 916,64 лева, от които за наем на обработваема земя – 453 114,91 лева и 79 801,73 лева за мери и пасища.

Приходите от ползване на полски пътища, постъпили през 2019 г. са в размер на 174 074,84 лева.

Приходите от добив на дървесина в гори от общински горски фонд са в размер на 346 986,64 лева.

Приходите от договори за наем на имоти в общински горски фонд – на дивечови ниви в размер на 14 895,08 лева и лескови насаждения включително и от ползване на недървесни горски продукти в размер на 6 064,48 лева.

Приходите от наем на общински жилищни имоти за 2019 г. са в размер на 1 006 174,40 лева.

През отчетния период в общинския бюджет са постъпили суми от събираните на пристанище „Пристис” пристанищни такси в размер на 133 588,00 лева. За предходните отчетни периоди приходите от пристанищните такси са: за 2018 г. – 123 468,00 лева, за 2017 г. – 125 049,88 лева, за 2016 г. – 121 816,00 лева и за 2015 г. – 113 989,20 лева.

Към 31.12.2019 г. Община Русе има сключени шест договора за предоставяне на концесия на обекти, общинска собственост. Обектите, предмет на концесионните договори са Подлез на бул. „Христо Ботев“ до „Печатни платки“, част от стадион „Локомотив”, спирки на масовия градски транспорт на територията на Русе – 260 броя, разположени в Зона 1  и Зона 2, Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ и обекти от Спортен комплекс „Дунав“. От 01.04.2019 г. е в сила договора за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“– публична общинска собственост, след изпълнени всички условия от концесионера „Порт Пристис“ ООД.

Приходите от концесии за 2019 г. са в размер на 219 314,21 лева, при 181 418,40 лева за 2018 г., 160 180,79 лева за 2017 г., 159 908,88 лева за 2016 г. и 82 158,88 лева за 2015 г.

ІІІ. ДЕЙНОСТ ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез продажба, замяна, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества.

Процедурите по учредяване на ограничени вещни права и разпореждане са предхождани от разглеждане в комисията по общинска собственост и комисията по приватизация и следприватизационен контрол, изготвяне на предложение до общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация, провеждане на търг или конкурс и сключване на договор със спечелилия участник.

През 2019 са проведени 8 заседания на комисията по общинска собственост /КОС/, като през 2018 г. са проведени 12 заседания, при 11 заседания през 2017 г., 10 заседания през 2016 г. и 8 заседания за 2015 г. От комисията са разгледани 89 броя преписки на граждани и организации, касаещи действия с общинска собственост за 2019 г., при 107 броя за 2018 г., 110 броя преписки за 2017 г., 108 броя преписки за 2016 г. и 161 броя преписки за 2015 г.

В Общински съвет – Русе през 2019 г., са внесени 63 предложения, свързани с учредяване на ограничени вещни права и разпореждане с общинска собственост, като през 2018 г. са били 92 предложения, през 2016 г. – 89 и през 2015 г. – 77 броя.

Проведени са 23 броя публични търгове /включващи повторни търгове/ за извършване на разпоредителни сделки, като през 2018 г. – 32 броя търгове, 2017 г. – 19 броя търгове, 2016 г. – 48 броя търгове, 2015 г. – 81 броя търгове и 1 брой конкурс.

През отчетения период са сключени 22 договора за продажба на обекти и земя, при 22 договора за 2018 г., при 13 договора за 2017 г., при 22 договора за 2016 г. и 48 договора за 2015 г.

Сключени са 12 договора за учредено право на строеж за изграждане на обществено-обслужващи сгради, пристрояване, надстрояване и гаражи, при 11 договора през 2018 г., при 12 договора през 2016 г. и 13 договора  през 2015 г.    

Сключени са 6 договора за учредяване право на управление и 4 договор за учредяване право на ползване, 21 договора през 2018 г., 7 броя договори за 2017 г., 16 броя договори за 2016 г. и 10 броя договори за 2015 г.

Изготвени са 14 броя Заповеди на Кмета на Общината за прокарване и преминаване през общински поземлени имоти, съгласно чл. 192 и чл. 193 от Закона за устройство на територията.

Издадени са 34 броя удостоверение за собственост и реституционни претенции.

През 2019 г. са проведени 8 заседания на комисията по приватизация и следприватизационен контрол, при проведени 12 заседания през 2018 г., 10 заседания през 2017 г., 7 заседания през 2016 г. и 7 заседания през 2015 г.

В Общински съвет – Русе през 2019 г. са внесени 6 предложения, свързани с приватизацията на общинска собственост, при внесени 13 предложения през 2018 г., 14 предложения през 2017 г., 8 предложения през 2016 г. и 6 предложения през 2015 г.

В изпълнение решенията на общинския съвет през 2019 г. са проведени 8 броя публични търгове, включително 3 броя повторни, за продажба на общински имоти по реда на ЗПСК, при проведени 10 броя през 2018 г., 8 броя през 2017 г., 1 брой през 2016 г. и 3 броя през 2015 г.

Сключени са 4 приватизационни договора през 2019 г., при сключени 3 договора през 2018 г., 5 договора през 2017 г. и 3 броя през 2015 г. През 2016 г. няма сключени приватизационни договори.

В резултат от управлението и разпореждането с общинска собственост са постъпили приходи в общинския бюджет. По счетоводни данни приходите от продажба на общинска собственост към 31.12.2019 г. са:

– от земя – 617 855, 00 лева, при 590 147,00 лева за 2018 г., при 523 311,90 лева за 2017 г., при 241,349,04 лева за 2016 г. и 1 173 121,46 лева за 2015 г.

– от учредени вещни права (отстъпено право на строеж, право на прокарване и право на пристрояване и надстрояване) – 302 386,10 лева, при 200 869,10 лева за 2018 г., при 64 463,42 лева за 2017 г., при 153 431,50 лева за 2016 г. и 101 867,70 лева за 2015 г.

Общо приходите от разпореждане с общинска собственост през 2019 г. са 920 241 лева, при 791 016 лева за 2018 г., при 587 775,32 лева за 2017 г., при 418 386,54 лева за 2016 г. и 1 285 289,16 лева за 2015 г.

Планираните приходи от разпореждане с общинска собственост за 2020 г. са в размер на 1 153 000 лева.

Приходите от приватизация през 2019 г. са в размер на 1 143 357,40 лева, при 232 000,00 лева за 2018 г.,  679 601,45 лева за 2017 г. и 306 940,98 лева за 2015 г.

Планираните приходи от приватизация на общинска собственост за 2020 г. са в размер на 150 000 лева.

През 2019 г., след Решение на Общински съвет – Русе в капитала на общинското търговско дружество „Общински транспорт Русе“ ЕАД е внесена непарична вноска, собственост на Община Русе, представляваща поземлен имот с парична оценка на стойност 1 126 000 лева.

ІV. ДЕЙНОСТ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ И ДРУЖЕСТВА

В архива на отдел „Общинска собственост” се съхраняват всички отчуждителни и реституционни преписки и извършени продажби от 1964 г. до настоящия момент. Това обуславя извършването на множество справки, издаването на удостоверения и копия от документи на граждани и юридически лица. Все повече граждани привеждат действителното фактическо и правно положение с титулите си на собственост, което е свързано със справки и изготвяне на различни по съдържание удостоверения.

През 2019 г. в отдел „Общинска собственост” към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ са постъпили и са обработени 2 435 броя молби, заявления и искания на граждани и организации, проучвания на имоти, издаване на удостоверения. Обработката на преписките е свързана с издирване, проучване на документи, фотокопия и подготовка на отговор. През 2019 г. в отдел „Търговия и наемни отношения” към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ са постъпили и са обработени 3 384 броя молби, заявления, искания и справки на граждани и организации. През 2019 г. в отдел „Стопански дейности и защита на потребителите“ към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ са постъпили и са обработени 625 броя писма, заявления, жалби, сигнали, молби и искания на граждани и организации, свързани с дейността на отдела.

През отчетният период няма постъпили жалби от граждани срещу действия или бездействия на служители от отдел „Общинска собственост”, отдел „Търговия и наемни отношения” и отдел „Стопански дейности и защита на потребителите“.       

Сравнителните данни за дейностите по разпореждане и управление на общинската собственост за 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г. са представени в Приложение №2  към настоящия отчет.

V. ИЗВОДИ

Анализът на дейностите по управление и разпореждане на общинската собственост води до следните констатации и изводи:

1. През 2019 г. акцент в работата е увеличаване собствеността на Община Русе чрез безвъзмездно придобиване на имоти – държавна собственост, които са свързани с инвестиционни технически проекти и са от съществено значение за развитието на общината.

2. Продължава процесът по актуване на имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.

3. Продължава процесът по проучване на имоти на територията на общината и актуването им.

4. Наложена е практиката за контрол на договорите за предоставяне на право на ползване и на управление, периодични огледи и изготвяне на констативни протоколи и доклади.

5. Наложена е практиката за извършване на огледи  на имотите преди предприемане на действия по разпореждане и изготвяне на констативни протоколи.

6. Вследствие на по-добра събираемост и контрол, приходите от такси за ползване на терени – общинска собственост за извършване на търговска дейност отчитат увеличение.

7. В прогнозния списък за продажба на общински имоти се включва неефективната и ненужна общинска собственост, към която няма проявен интерес за отдаване под наем и същата не носи приходи на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)

Приложение №2

Сравнителна таблица за дейностите по управление на общинската собственост за 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

№ по редДейност2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.
1.Съставени актове за общинска собственост, брой1 081458364241851
2.Проведени търгове, в т.ч.:11583709762
2.1.За отдаване под наем, брой2835435431
2.2.За продажба и УП, брой8448193323
2.3.За приватизация, брой318108
3.Проведени конкурси, в т.ч.:2312
3.1.За отдаване под наем, брой2312
3.2.За продажба, брой
4.Сключени договори, в т.ч.:417434232248168
4.1.За отдаване под наем на сгради (нови и анексирани), брой353400198212  130
4.2.За продажба, делби и продажби по ЗУТ, брой4822222222
4.3.За учредено право на строеж, брой131271112
4.4.За приватизация, брой30534
5.Такси, в т.ч.:589 435,37612 938,78624 518,23661 162,88720 648,21
5.1.За търговия на открито, реклама и промоция, лева535 890,37558 223,78  562 150,23  597 542,88644 006,21
5.2.За категоризиране на туристически обекти, лева53 545,0054 715,0062 368,00  63 620,0076 642,00
6.Предложения до Общинския съвет13013014712290
6.1.За управление, брой4733523141
6.2.За разпореждане, брой7789817843
6.3.За приватизация, брой6814136
7.Обработени преписки и писма на граждани, брой5 1664 930592541216 444
8.Приходи от наеми в лева, в т.ч.:1 534 090,741 595 600,721 432 818,581 616 722,971 367 770,10
8.1.От сгради1 165 538,191 255 855,621 184 719,821 339 123,021 138 936,64
8.2.РИЕ
8.3.От терени – чл.56 от ЗУТ347 552,55318 745,10227 098,76  242 339,48228 833,46
8.4.Неустойки, глоби, санкции 
8.5.Внесени суми, съгласно сключени договори за подпомагане на културните и спортни мероприятия на Община Русе21 000,0021 000,00    21 000,00    21 000,0021 000,00
9.Приходи от продажби в лева, в т.ч.1 183 421,46264 955,04523 311,90590 147.00920 241
9.1.Земя1 173 121,46241 349,04523 311,90590 147.00617 855, 00
10.Приходи от учредено право на строеж, лева101 867,70153 431,5064 463,42200 869.10302 386,10
11.Пристанищни такси, лева113 989,20121 816,00125 049,88123 468,00133 588,00
12.Приходи от приватизация306 940,980679 601,45232 000,001 143 357,40
13.Приходи от концесии82 158,88159 908,88160 180,79181 418,40219 314,21

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)

Приложение №3

Годишна програма

за управление и разпореждане

с имотите, общинска собственост

в Община  Русе

през 2020 г.

Приета с Решение № 64 по Протокол №  5 от 10.02.2020 г.

на Общински съвет – Русе

І. Общи положения.

            Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, и в изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2019 – 2023 година.

            Програмата обхваща прогнозните приходи и разходи от управление и разпореждане с общинска собственост.

            От обхвата са изключени приходите и разходите от управление на имоти – общинска собственост, които са предоставени на общински  предприятия.          

            Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година е отворена и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на годишния бюджет.

ІІ. Прогнозни приходи за 2020 г.

 • от управление;
 • от разпореждане.

ІІІ. Прогнозни разходи за 2020 г.

 • за организация на дейностите по управление и разпореждане;
 •  оценки, скици, вписвания, обяви, канцеларски материали и оборудване.

ІV. Описание на имотите за управление и разпореждане:

 • за отдаване под наем;
 • за прекратяване на съсобственост;
 • за концесия;
 • за продажба;
 • за предоставяне на вещни права – отстъпено право на строеж, ползване, пристрояване и надстрояване;
 • за апортиране (непарична вноска).

VІ. ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ЗА 2020 г.

Приходите са от управление на общинската собственост и разпореждане с нея.

            1. Прогнозни приходи от отдел „Търговия и наемни отношения”

Прогнозата е изготвена на база отдадени под наем нежилищни имоти общинска собственост – сгради и терени за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, дворни места, заплатени такси за търговия на открито, за категоризиране на туристически обекти:

НаименованиеПрогноза за общ годишен приход, лева
Наеми
Сгради, в т.ч.:1 000 000,00
– обекти за търговия, производство, услуги, офиси и др.;
– клубни помещения на политически партии и неправителствени  организации;
– лекарски кабинети;
– гаражи;
– спортни игрища
Рекламно-информационни елементи (РИЕ)280 000,00
Терени, в т.ч. обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията320 000,00
Общо:1 600 000,00
Такси, в т.ч.:
– за извършване на дейност на открито, върху терен общинска собственост (преместваеми съоръжения, по чл. 56 от Закона за устройство на територията),съгласно ЗМДТ800 000,00
– за места за настаняване клас А и клас Б, съгласно Закона за туризма (ЗТ), за категоризиране на туристически обекти60 000,00
– за заведения за хранене и развлечения, съгласно Закона за туризма (ЗТ), за категоризиране на туристически обекти
Общо:860 000,00
Внесени суми, съгласно сключени договори за подпомагане на културните и спортни мероприятия на Община Русе
„Ве Енд Ве Инвест“ ООД12 000,00
„Елеганс 66“ ЕООД  4 000,00
„ЦБА“ ООД  5 000,00
Общо:21 000,00
Всичко прогнозни приходи:2 481 000,00

2. Прогнозни приходи от отдел „Общински собственост”

НаименованиеПрогноза за общ годишен приход, лева
Разпореждане, в т.ч.:
1.Продажба на земеделски земи         8 000,00
2.Прекратяване на съсобственост       90 000,00
3.Продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС       25 000,00
4.Продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС     900 000,00
5.Продажба по ЗУТ     100 000,00
6.Учредяване на вещни права       70 000,00
Всичко прогнозни приходи:            1 153 000,00

3. Прогнозни приходи от отдел „Стопански дейности и защита на потребителите“

НаименованиеПрогноза за общ годишен приход, лева
Концесии         218 380,00
Приватизация       150 000,00
Пристанищни такси       125 000,00
Всичко прогнозни приходи:            493 380,00

Общата стойност на прогнозните приходи от всички източници за 2020 г. е в размер на 4 127 380,00 лева.

VІІ. ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА 2020 г.

 1. Прогнозни разходи за отдел „Търговия и наемни отношения”
НаименованиеПрогноза за общ годишен разход, лева
Оценки1 000,00
Обяви              10 000,00
Изработване на категорийна символика3 769,20
Материали – канцеларски консумативи7 000,00
Оборудване и обзавеждане на работните места5 000,00
Ремонт на работните помещения3 000,00
Всичко прогнозни разходи:29 769,20
 • Прогнозни разходи за отдел „Общинска собственост”
НаименованиеПрогноза за общ годишен разход, лева
1.Оценки20 000,00
2.Скици  5 000,00
3.Вписвания10 000,00
4.Обяви10 000,00
5.Канцеларски материали5 000,00
6.Оборудване и обзавеждане на работните помещения10 000,00
7.Обезщетения при отчуждаване     50 000,00
8.Заснемане на имоти, общинска собственост50 000,00
Всичко прогнозни разходи:        160 000,00
 • Прогнозни разходи за отдел „Стопански дейности и защита на потребителите“
НаименованиеПрогноза за общ годишен разход, лева
Концесии60 000,00
Приватизация  90 000,00
Всичко прогнозни разходи:        150 000,00

Общата стойност на прогнозните разходи за 2020 г. е в размер на 339 769,20 лева.

VIII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

 1. Прогнозен списък за отдаване под наем на имоти, общинска собственост през 2020 г.
ПредназначениеАдрес на имотаСрок на договора 
І. СГРАДИ 
1.павилион за вестници и списанияул. „Александровска“,  позиция №2 от схемата на зона – „В1“19.05.2020 г. 
2.поставяне на автомат  за топли напиткиул.“Боримечка“№43, високо тяло, ет. 1 (фоайе)19.12.2020 г. 
3.заведение за хранене и развлечениеж.к. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“ №3, до бл. „Гагарин“17.12.2020 г. 
4.павилион за обществено храненеж.к. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“, до бл. „Гагарин“28.05.2020 г. 
5.гараж №4ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър, бл.7, вх. В18.12.2020 г. 
6.гараж №3ж.к. „Родина-3“, ул. „Згориград“ и ул.“Ибър“ бл.7, вх. Г20.10.2020 г. 
7.сервиз-шевни машини и магазинж.к. „Родина 3“, ул. „Розова долина“ №21 и ул. „Шипка“10.03.2020 г. 
8.златарско ателиебул. „Цар Освободител“ №6418.12.2020 г. 
9.складбул. „Цар Освободител“ №6418.12.2020 г. 
10.помещение за услуги и магазинбул. „Цар Освободител“ №6417.12.2020 г. 
11.павилион общинска
собственост за продажба
на цветя №2
Гробищен парк „Басарбово“  16.10.2020 г.   
12.павилион общинска
собственост за продажба
на цветя №3
Гробищен парк „Басарбово“16.10.2020 г.   
13.павилион общинска
собственост за продажба
на цветя №5
Гробищен парк „Басарбово“16.10.2020 г.   
14.ателие за художествени дейностис. Басарбово, до Мелницата18.12.2020 г. 
15.складул.“Алеи Възраждане“ № 86, сутеренсвободен 
16.ул.“Боримечка“№ 43, високо тяло, етаж 2, помещение 7свободен 
17.ул.“Боримечка“№ 43, високо тяло, етаж 2, помещение10свободен 
18.производствени помещенияул.“Боримечка“№ 43, високо тяло, етаж 3, помещение 12,13,14свободен 
19.ул.“Боримечка“№ 43, високо тяло, полуетаж, между етаж 3 и етаж 4свободен 
20.ул. „Боримечка“ №43, етаж 4, помещение 1свободен 
21.ул. „Боримечка“ №43, етаж 4, помещение 2свободен 
22.ул. „Боримечка“ №43, етаж 4, помещение 4свободен 
23.ул. „Боримечка“ №43, тавански етажсвободен 
24.ул. „Боримечка“ №43, самостоятелна едноетажна сграда в дворасвободен 
25.офисиул. „Борисова“№ 47свободен 
26.за търговска дейност (бивш тото-пункт)ж.к. „Възраждане“, ул. „Плиска“ №91, вх. 8, партерсвободен 
27.за детско заведениеж.к. „Възраждане“, бл. „Скопие“свободен 
28.офис и магазинбул. „Ген. Скобелев“, срещу МГ „Баба Тонка“свободен 
29.търговски центърбул. „Ген. Скобелев“, подлеза – т.406свободен 
30.кафе-барбул. „Ген. Скобелев“, подлезасвободен 
31.самостоятелен складул. „Гурко“ №16свободен 
32.магазинж.к.“Дружба-І“ ул.“Студен кладенец“(т.1007 от схемата по чл.56)свободен 
33.магазин за промишлени стокиул.“Доростол“№ 53, пред църквата – т. 39 от Общата схемасвободен 
34.офисул. „Доростол“ №123свободен 
35.бивша сладкарницаж.к.“Дружба-ІІ“, ул. „Кръстец“№81свободен 
36.открит складж.к.“Дружба -ІІІ“,  до бл.52свободен 
37.ателие за художествени дейностиж.к.“Дружба -ІІІ“, бл.50, вх. А, помещение 3, влявосвободен 
38.ателие за художествени дейностиж.к.“Дружба -ІІІ“, бл.50, вх. А, помещение 2, вдясносвободен 
39.ателие за художествени дейности  ж.к.“Дружба 3″, ул. „Александър Хаджирусет“ №9, бл. 50, вх. Б,  помещение №2, вляво, помещение №2свободен 
40.ателие за художествени дейностиж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“ №9, бл. 50А, вх. Б, ет. 7, помещение №4, вдясносвободен 
41.ателие за художествени дейностиж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“ №9, бл. 50А, вх. Б, ет. 7, помещение №5, вдясносвободен 
42.производствени помещениякв. „Дружба-3“, ул. „Никола Вапцаров“ №20свободно 
43.ателие за ремонт на обувкиж.к. „Здравец-изток“, ул. „Будапеща“, до бл. „Прага“, (бивш павилион „Кремиковци“)свободен 
44.офисул. “Княжеска” №1-Асвободен 
45.офисул. „Княжеска“ №15, етаж 2свободен 
46.заведение за хранене и развлечениеул. „Константин Иречек“№16  свободен 
47.офисул. „Котовск“№2,  етаж VІ, стая №601свободен 
48.офисул. „Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №603свободен 
49.офисул. „Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №604свободен 
50.офисул. „Котовск“№ 2 етаж VІ, стая №605свободен 
51.офисул. „Котовск“№ 2, етаж VІ,  стая №606свободен 
52.офисул. „Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №607свободен 
53.офисул. „Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №608свободен 
54.офисул. „Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №609свободен 
55.офисул. „Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №610свободен 
56.офисул. „Котовск“№ 2, етаж VІ, стая № 611свободен 
57.офисул. „Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №612свободен 
58.офисул. „Котовск“№ 2, етаж VІ,  стая №613свободен 
59.офисул. „Котовск“ №5свободен 
60.ателие за услугибул.“Липник“№52, бл. „Ангел Гецов“, вх. 4, партерсвободен 
61.магазинбул.“Липник“№52, бл. „Ангел Гецов“, вх. 4, партерсвободен 
62.складместност „Левента“, до Телевизионната куласвободен 
63.открит склад  кв. „Новата махала“, ул. „Света Петка“№5, кв. 9, УПИ VІ-5348свободен 
64.бивш тото-пунктул. „Плиска“ №91, вх. 8, бл. „Клокотница“, партерсвободен 
65.административна сградаул. „Потсдам“ №1свободен 
66.офисиул. „Райко Даскалов“, №2, стая №301, 302, 303 и 304, 305, 307свободен 
67.гараж №15ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър, бл.7, вх. Бсвободен 
68.ж.к.“Родина-3″,  ул. „Мала планина“№14, бл. „Елба“, вх.1, ет. 1свободен 
69.ж.к. „Родина-3“, ул. „Чипровци“ №10, бл.“Брацигово“, вх. 1, ет.1свободен 
70.заведение за хранене и развлечениеж.к.“Родина-3″, ул.“Сърнена гора“ №37свободен 
71.производствени помещенияул. „Тракия“ №25свободен 
72.продажба на закускиул. „Пирот“ №15свободен 
73.павилион общинска
собственост за продажба
на цветя №4
Гробищен парк „Басарбово“свободен   
74.павилион за закуски и кафес. Ново село, ул. „Трети март“ №22, Автоспиркасвободен 
75.с. Ястребово, Автоспиркасвободен 
76.с. Ястребово, бивш клубсвободен 
77.млекопунктс. Ястребово (в края на селото)свободен 
ІІ. ТЕРЕНИ 
1.спортно игрищеж.к.“Родина-3″, ул.“Д. Дебелянов“, ПИ с идент. 63427.5.44721.06.2020 г. 
2.терен за поставяне на павилион за услуги         бул. „Ген.Скобелев“ и                  ул. „Муткурова“22.01.2020 г. 
3.терен за поставяне на павилион за продажба на вестници, пакетирани стоки и закускибул. „Ген. Скобелев“, пред бл. „Бачо Киро“ в близост до автобусна спирка №6105.01.2020 г.   
4.терен за поставяне на павилион за тото-пунктж.к. „Дружба“ 1, ул. „Стрешер планина“/ ул. „Ямбол“, кв. 58129.05.2020 г. 
5.терен за поставяне на павилион за тото-пунктж.к. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“, до блок „Гагарин“29.05.2020 г. 
6.терен за поставяне на павилион за кафе-барж.к. „Здравец-изток“, до бл.“Енергетик“, кв.67521.05.2020 г.   
7.терен за поставяне на павилион за продажба на пакетирани стокикв.“Здравец“-изток, ул.“Киев“  17.12.2020 г.   
8.терен за поставяне на павилион за обущарски услугиж.к. „Родина 2“, ул.“Сърнена гора“, кв. 516  16.12.2020 г.          
9.терен за поставяне на павилион за кафе, козметика и пром. стокиж.к. „Родина“, ул. „Шипка“ – бул.“Родина“    18.05.2020 г.   
10.терен за поставяне на павилион за закуски, кафе, безалкохолни напиткиж.к. „Родина“, ул. „Шипка“, ул.“Бояна“ до ж.п.прелеза21.05.2020 г.   
11.терен за поставяне на кафе-автоматж.к. „Чародейка – Г юг“, ул.“Тодор Икономов“ срещу супермаркет07.01.2020 г.   
12.терен за поставяне на павилион за търговска дейност за продажба на хранителни стоки, плодове и зеленчуциж.к. „Чародейка Г-север“, югозападно от бл. 402  20.05.2020 г.   
13.терен за поставяне на павилион за плодове, зеленчуци, пакетирани хранителни стокиж.к. „Чародейка Г-север“, между бл.305 и бл.306  16.12.2020 г.   
14.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияул. „Александровска“, ул. „Муткурова“ до бивша сладкарница „Куба“, позиция №5  свободен 
15.терен за поставяне на павилион за вестници, списания, пакетирани стоки и бърза закускабул. „Липник“, пред „Практикер“, до спирка    свободен 
16.терен за поставяне на павилион за продажба на закуски, кафе и безалкохолни напиткибул. „Трети март“, до завод „Фазан“  свободен 
17.терен за поставяне на павилион за цветя №1между сградата на Общината и ж.бл. „Ларго“свободен 
18.терен за поставяне на павилион за цветя №2между сградата на Общината и ж.бл. „Ларго“свободен 
19.терен за поставяне на павилион за цветя №6между сградата на Общината и ж.бл. „Ларго“свободен 
20.терен за поставяне на павилион за вестници, цигари и промишлени стокиул. „Бозвели“, до бл. „Пушкин“,               т. 2548 от Общата схемасвободен 
21.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияул. „Борисова“ №16 кв. 97, т. 377 от Обща схема за Зона „Д“свободен 
22.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияул. „Борисова“, кв. 205, т. 605 от Общата схема за Зона „Д“свободен 
23.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияул. „Борисова“, кв. 109 (до „Напоителни системи“), т. 607 от Общата схема за Зона „Д“свободен 
24.терен за поставяне на павилион за продажба на пакетирани хранителни стоки и безалкохолни напиткиул. „В.Търново“ – ул. „Княжеска“,         т. 506 от Общата схемасвободен 
25.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияж.к. „Възраждане“, ул. „Доростол“, до училище  „Братя Миладинови“,        т. 22 от Общата схемасвободен 
26.терен за поставяне на павилион за вестници, списания и пакетирани стокиул. „Доростол“ и ул.“Янтра“, т. 1527 от Общата схемасвободен 
27.терен за поставяне на павилион за продажба на вестници и списанияпл. „Дунав“, пред бл. „Калоян“, т. 19 от Общата схемасвободен 
28.терен за поставяне на зарядна колонка за електрически превозни средствапаркинга пред Дома на културата  свободен 
29.терен за поставяне на павилион за заведение за храненеж.к. „Дружба“3, ул.“Даме Груев“, пред бл. 6, т. 100 от Общата схемасвободен 
30.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияж.к. „Дружба“ 3, кв. 594, пред супермаркета, т. 509 от Общата схемасвободен 
31.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияж.к. „Здравец“, ул. „Байкал“, ул.“З. Стоянов“, т. 534 от Общата схемасвободен 
32.терен за поставяне на павилион за търговска дейностж.к. „Здравец-изток“, ул. „Петрохан“ и  ул. „Захари Стоянов“, т. 416 от Общата схемасвободен 
33.терен за поставяне на павилион за промишлени стокиж.к. „Здравец-изток“ до бл. Чинар, до бивш супермаркет №10, т. 589 от Общата схемасвободен 
34.терен за поставяне на павилион за пакетирани хранителни стоки, промишлени стоки, кафеж.к. Здравец-изток“ до бивш супермаркет №10, т. 288 от Общата схемасвободен 
35.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияул. „Петко Д. Петков“, ул. „Асен Златаров“, т. 638 от Общата схемасвободен 
36.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияул. „П.Д. Петков“ – бул. „Цар Освободител“, кв.252, т. 542 от Общата схемасвободен 
37.терен за поставяне на павилион за търговска дейностбул. „Родина“, до Кооперативния пазар, т. 316 от Общата схемасвободен 
38.терен за поставяне на павилион-магазин за промишлени стоки и автодиагностичен пунктж.к. „Родина“ 2, ул. „Димчо Дебелянов“ №2Асвободен 
39.терен за поставяне на павилион – магазин за промишлени стокиж.к. „Родина“ 2, ул. „Димчо Дебелянов“ №2Асвободен 
40.терен за открит склад  ж.к. „Родина“ 2, ул. „Димчо Дебелянов“ №2Асвободен 
41.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияж.к. „Родина“, ул. „Шипка“, преди  ЖП прелеза, т. 387 от Общата схемасвободен 
42.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияпл.“Свобода“ – ул.“Райко Даскалов“до Сметната палатасвободен 
43.терен за поставяне на павилион за кафе, ядки, захарни изделия, вестници и   списанияул. „Хан Аспарух“, пред №18  свободен 
44.терен за поставяне на павилион за продажба на вестници и списаниябул. „Цар Освободител“ №108, пред бл. „Афродита“свободен 
45.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияул. „Църковна независимост“, ул. „Любен Каравелов“, т. 51 от Общата схемасвободен 
ІІІ. РИЕ С ПЛОЩ НАД 3,00 КВ. М 
1.рекламно-информационен елементбул. „България“, в участъка срещу Пожарната (позиция №47)             01.12.2020 
2.рекламно-информационен елементул. „Независимост“ №1а – калкан за рекламна дейностсвободен 
3.рекламно-информационен елементбул. „Скобелев“ №43, рекламни пана на част от калкана на имот – общинска собственостсвободен 
4.рекламно-информационен елементна входа от гр. София, вдясно  (позиция №14)свободен 
5.рекламно-информационен елементбул. ”България”, вдясно, преди  бул. „Гоце Делчев“ (позиция 35)свободен 
6.рекламно-информационен елементбул.”България”, вдясно, след ул. „Гоце Делчев“ (позиция  №36)свободен 
7.рекламно-информационен елементвляво по пътя за гр. Силистра, след Дунав мост (позиция  №72)свободен 
8.рекламно-информационен елементбул.”България”, вдясно, след Дунав мост  – посока гр. София                                             (позиция  №77)свободен 
9.рекламно-информационен елементбул. „Трети март“ 74, в разделителната ивица, вляво по посока център (позиция  №165)свободен 
10.рекламно-информационен елементбул. „Трети март“, в разделителната ивица, посока център (позиция  №166)свободен 
11.рекламно-информационен елементбул. „Трети март“, вдясно, посока център(позиция  №169)свободен 
12.рекламно-информационен елементбул. “Ген. Скобелев”, вдясно, посока център (позиция  №181)свободен 
13.рекламно-информационен елементбул. “Трети март“, затревен остров срещу „Млекозавод“  (позиция №216)свободен 
14.рекламно-информационен елементбул. „България“, зона „З“, вдясно, след КАТ, по посока София  (позиция № 218)  свободен 
15.рекламно-информационен елементвход от гр. Варна, вдясно (позиция № 219)свободен 
ІV. ДВОРНИ МЕСТАн елемент
1.дворно мястогр. Русе, кв. Долапите, парцел XIV, кв. 6211.12.2020 г. 
2.дворно мястогр. Ветово, кв. 17827.01.2020 г. 
3.дворно мястогр. Русе, ул. „Бояна“ №3 и №5свободен 
4.дворно мястогр. Русе, кв. Долапите, ул. „Владая“ №39свободен 
5.дворно мястогр. Русе, кв. „Ср. кула“, ул. „Слав“ № 9свободен 
6.дворно мястогр. Русе, кв. „Ср. кула“, ул. „Харманли“ №29свободен 
7.дворно мястос. Сандрово, кв. 25свободен 
8.дворно мястос. Сандрово, УПИ -VІІІ-6, кв.60свободен 
9.дворно мястос. Червена вода, ул. „Ангел Кънчев“№24свободен 
V. ЛЕКАРСКИ И СТОМАТОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ 
1.лекарски кабинетс. Басарбово, Здравна служба20.12.2020 г. 
2.лекарски кабинетгр. Мартен, Здравна службасвободен 
3.стоматологичен кабинетс. Бъзън, Здравна службасвободен 
4.стоматологичен кабинетс. Семерджиево, Здравна службасвободен 
5.стоматологичен кабинетс. Тетово, Здравна службасвободен 
 • Прогнозен списък за продажба на имоти, общинска собственост през 2020 г.

по
ред
АОСНаименование
на общинския имот
РазпорежданеЦена, в лева по нормативен метод
1.7339/2014 г.ПИ 63427.5.581, с площ от 158 кв.м.,  гр. Русе, ул. „Сърнена гора“  № 30Продажба20 540
2.8108/2016 г.ПИ 63427.4.2124, с площ 250 кв.м., гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №51.Продажба12 800
3.8094/2016 г.ПИ 63427.8.1337, с площ  8 114 кв.м., гр. Русе, ИПЗПродажба507 827
4.5542/2008 г.ПИ 63427.333.122, с площ 21 646 кв.м., гр. Русе в Индустриален парк.Продажба846 718
5.8723/2018 г.ПИ 63427.11.227, с площ от 590 кв.м. в ДЗС.Продажба11 539
6.7223/2014 г.ПИ 63427.10.1756, с площ 607 кв.м., гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Тодор Страшимиров“Продажба7 120
7.7633/2015 г.ПИ 63427.10.1799, с площ 388 кв.м., гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Дъбрава“ №2Продажба14 375
8.7662/2015 г.  ПИ 63427.258.83 с площ 6 461 кв. м., гр. Русе, кв. „Средна кула“Продажба189 549
9.4196/2004 г.УПИ IV-2 с площ от 822 кв.м., кв. 1 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе,  отреден за жилищно застрояване.Продажба15 308
10.6441/2011 г.УПИ XI-453 с площ от 1 951 кв.м., кв. 10 по регулационния план на село Бъзън, Община РусеПродажба15 608
11.8560/2018 г.ПИ №0.1256 от 640 кв.м., кв. 102, гр. Мартен, ул. „Славянска I“ №5Продажба7 680
12.8697/2018 г.УПИ V с площ 1 921 кв.м., кв. 3 по регулационния план на с. Ново село, Община Русе,Продажба11 271  
13.7314/2014 г.ПИ 63427.156.463, с площ 714 кв.м., гр. Русе, местност „Под Левента“.Продажба2 580
14.7315/2014 г.ПИ 63427.156.469, с площ 713 кв.м., гр. Русе, местност „Под Левента“.Продажба2 574
158689/2018 г.ПИ 63427.156.2357, с площ 569 кв.м., гр. Русе, местност „Под Левента“.Продажба27 318
16.8650/2018 г.ПИ 63427.169.768, с площ 851 кв. м, гр. Русе, местност „Гълъбец“Продажба24 630
17.8670/2018 г.ПИ 63427.149.363, с площ 465 кв. м, гр. Русе, местност „Касева чешма“Продажба13 764
18.6333/2010 г.ПИ 63427.164.7 с площ 944 кв.м., гр. Русе, м. ,,Божанова ливада“Продажба11 320
19.8772/2019 г.ПИ 63427.154.10 с площ 279 кв.м., гр. Русе, м. ,,Хайдук дере“Продажба8 301
20.6888/2013 г.УПИ XI-45 с площ 1060 кв.м., кв.73, с. Сандрово, Община РусеПродажба16 351
21.8546/2018 г.ПИ №503.1163, с площ 507 кв.м.,  местност „Дрибак 4,5“, с Николово.Продажба2 500
22.7245/2014 г.ПИ №503.41, с площ от 497 кв.м.,  местност „Дрибак 6”, с.Николово.Продажба2 000
23.8163/2017 г.ПИ 63427.2.5763 с РЗП 3 539 кв.м. в гр. Русе, ул. „Неофит Бозвели“ № 29УПС за изграждане на 5 етажна жилищна сграда със сутерен и обществено обслужващ партерен етаж664 482
24.9244/2019 г.ПИ 63427.156.139, с площ 1080 кв.м.,  гр. Русе, местност „Под Левента“.Продажба56 862
25.9243/2019 г.ПИ 63427.159.21 с площ 1085 кв.м.,  гр. Русе, местност „Кону бунар“.Продажба35 936
26.9420/2019 г.ПИ 63427.3.805 с площ 1 662 кв.м., гр. Русе, м. „Ломски отдел“.Продажба61 761
27.9519/2019 г.ПИ 63427.4.1227 с площ 779 кв.м., гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“ №32Продажба39 613,38  
28.7215/2014 г.ПИ 63427.5.1125, с площ 252 кв. м, гр. Русе, кв. „Родина-3“, ул. „Елин Пелин“ №17Продажба31 544  
29.7442/2015 г.ПИ 63427.178.12, с площ 498 кв.м., гр. Русе, ул. ,,Канлъ дере“ №7Продажба19 000
30.9415/2019 г.ПИ с №503.53, с площ 509 кв.м., с. Николово, м. „Дрибак 6“Продажба30 540
31.4313/2004 г.ПИ с №1079 в кв. 74, с площ 892 кв. м.,  с. НиколовоПродажба10 468
32.9201/2019 г.ПИ 63427.150.640, с площ 493 кв. м., гр. Русе, м. „Караманлийка“,Продажба12 196
33.9157/2019 г.ПИ 63427.10.1454, с площ 458 кв.м., гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Русалка“ №1Продажба7 518
34.9158/2019 г.ПИ 63427.10.1788, с площ 405 кв.м., гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Русалка“ №1-АПродажба5 000  
35.9459/2019 г.½ ид.части от ПИ 63427.5.9, целият с площ 90 кв.м. и ½ ид.части от сграда 63427.5.9.1, цялата с площ 30 кв.м., гр. Русе, ул. „Плана планина“ №15Продажба11 520
36.9544/2019 г.ПИ 63427.10.847, с площ 612 кв.м., гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Слав“ №9Продажба7 350
37.9522/2019 г.ПИ №800.1565 с площ 985 кв.м. в кв. 119, с. Тетово, ул. „Генерал Столетов“Продажба3 950
38.9523/2019 г.ПИ №800.1566 с площ 956 кв.м. в кв. 119, с. Тетово, ул. „Генерал Столетов“Продажба3 800
39.8186/2017 г.ПИ №503.706, с площ от 491 кв.м., местност „Дрибак 6“ с. НиколовоПродажба7300
40.8187/2017 г.ПИ  №503.707, с площ от 470 кв.м., местност „Дрибак 6“, с. НиколовоПродажба7 200
41.8188/2017г.ПИ №503.710, с площ от 456 кв.м., местност „Дрибак 6“, с. НиколовоПродажба7 200
42.8189/2017 г.ПИ №503.711, с площ от 463 кв.м., местност„Дрибак 6“, с НиколовоПродажба7 300  
43.7112/2013 г.ПИ №503.316, с площ от 519 кв.м.,  местност „Дрибак 6“, с НиколовоПродажба8 300
44.9163/2019 г.ПИ №503.704, с площ от 434 кв.м., местност „Дрибак 6“, с НиколовоПродажба7 000
45.9164/2014г.ПИ № 503.705, с площ 474 кв.м., местност „Дрибак 6”, с.НиколовоПродажба7 000
46.7244/2014г.ПИ № 503.36, с площ от 558 кв. м., местност „Дрибак 6”, с.НиколовоПродажба7 000
47.Терен комплексно застрояванеПИ 63427.4.563 по КККР на гр. Русе, кв.“ Дружба 3“УПС на 4 бр. гаражи8 000
48.Терен комплексно застрояванеПИ 63427.6.155 по КККР на гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг“УПС на 4 бр. гаражи8 000
49.Терен комплексно застрояванеПИ 63427.1.67 по КККР на гр. Русе, кв. „Възраждане“УПС на 2 бр. гаражи4 000
50.Терен комплексно застрояванеПИ 63427.7.776 по КККР на гр. Русе, кв. „Здравец –изток“УПС на 1 бр. гараж2 000
51.Терен комплексно застрояванеПИ 63427.5.400 по КККР на гр. Русе, кв. „Родина 1-2“УПС на 5 бр. гаражи10 000
52.Терен комплексно застрояванеПИ 63427.6.253 по КККР на гр. Русе, кв. „Чародейка“УПС за 5 бр. гаражи10 000
53.Терен комплексно застрояванеПИ 63427.2.4888 по КККР на гр. Русе, ул. „Свети Георги“ №6УПС за 1 бр. гараж2 000
54.Терен комплексно застрояванеПИ 63427.4.558 по КККР на гр. Русе, кв.“ Дружба 3“УПС за 1 бр. гараж2 000
55.Терен комплексно застрояванеПИ 63427.6.125 по КККР на гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг“УПС на 1 бр. гаражи2 000
56.Терен комплексно застрояванеПИ 63427.4.57.6.22 по КККР на гр. Русе, кв. „Дружба 1“, ул. „Стрешер планина“ №37, бл. 18Учредяване право на пристрояване4 000
57.4974/2007 г.УПИVIII-1720 с площ 820 кв.м., кв. 106, с. НиколовоПродажба12 000
58.9631/2020 г.ПИ 63427.8.1405 с площ от 1102 кв. м., гр. Русе, ИПЗ, ул. „ТЕЦ-Изток“Продажба40 000
59.Придаваемо място по улична регулацияПридаваемо място по улична регулация с площ от 215 кв.м. към УПИ IV-262 в кв. 599 по плана на град Русе.Продажба13 760
60.Придаваемо място по улична регулацияПридаваемо място по улична регулация с площ от 46 кв.м. към УПИ XII-586 в кв. 45 по плана на село Червена вода, Община Русе.Продажба460
61.8771/2018 г.с. Червена вода, ул. „Пирин“ № 9, учредяване право на пристрояване с допълващо застрояване на пристройка към съществуваща жилищна сграда, построена в ПИ № 503.732, с УПИ VII-732 в кв. 56учредяване право на пристрояване75
62.Придаваемо място по улична регулацияПридаваемо място по улична регулация с площ от 4 кв.м. към УПИ I-282 в кв. 8 по плана на кв. „Долапите“, град Русе.Продажба40
63.Придаваемо място по улична регулацияПридаваемо място по улична регулация с площ от 197 кв.м. към УПИ VIII-110 в кв. ИПЗ по плана на град Русе.Продажба7 486
64.Придаваемо място по улична регулацияПридаваемо място по улична регулация с площ от 16 кв.м. към УПИ I-269 в кв. 151 по плана на кв. „Средна кула“, град Русе.Продажба192
65.Придаваемо място по улична регулацияПридаваемо място по улична регулация с площ от 1 кв.м. към УПИ V-5840 в кв. 154 по плана на град Русе.Продажба38
66.Придаваемо място по улична регулацияПрехвърляне на част от ПИ 63427.8.442, с площ от 109 кв.м., собственост на Община Русе, срещу част от ПИ 63427.8.444, с площ от 125 кв.м., собственост на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД в кв. 4, град РусеПродажба608
 • Прогнозен списък за продажба по реда на ЗПСК на имоти, общинска собственост през 2020 г.

по
ред
АОСНаименование
на общинския имот
РазпорежданеПрогнозен приход, лева
1.7438/2015 г.Застроен ПИ 63427.8.1152 с площ от 18 968 кв. м., с адрес: Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1, гр. РусеПродажба4 492 742
2.6125/2009 г.Застроен ПИ 63427.333.126 с площ 17 221 кв. м., с адрес: местност „Слатина”, Индустриален парк – РусеПродажба990 000
3.7318/2014 г.Застроен ПИ 63427.333.89 с площ 211 кв. м., с адрес: местност „Слатина”, Индустриален парк – РусеПродажба31 800
4.3944/2002 г.Нежилищен имот с площ от 4 025 кв. м. и изградената в него масивна триетажна сграда със застроена площ от 630 кв. м., с адрес: с. ТетовоПродажба270 000
5.7180/2014 г.Застроен ПИ 63427.11.84 с площ 1938 кв. м., с адрес: кв. ДЗС, гр. РусеПродажба52 500
6.7388/2015 г.Двуетажна масивна обслужваща сграда 63427.2.590.2 със застроена площ от 44 кв.м., с адрес: площад „Д-р Мустаков“, гр. РусеПродажба80 150
7.8396/2017 г.Едноетажна сграда 63427.7.71.3 със застроена площ 80 кв. м., с адрес: алея „Бели брези“ №10, гр. РусеПродажба60 000
8.6889/2013 г.СОС 63427.1.148.19.73 със застроена площ от 138,42 кв. м., с адрес: ж.б. „Първа пролет“, ул. „Плиска“ №5, кв. Възраждане, гр. РусеПродажба239 000
9.9003/2019 г.Едноетажна сграда 63427.1.283.2  с площ 56 кв. м., с адрес: ул. „Доростол“ №106, гр. РусеПродажбаСлед изготвяне на оценка
10.9002/2019 г.½ ид.ч. от 24% от ПИ 63427.2.19 с площ 210 кв. м., заедно с ½ ид.ч. от СОС 63427.2.19.1.1 със застроена площ 50,10 кв. м. и СОС 63427.2.19.1.2 със застроена площ 27,15 кв. м., с адрес: ул. „Николаевска“ №20, гр. РусеПродажбаСлед изготвяне на оценка

ЗАБЕЛЕЖКА: Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община  Русе през 2020 г. може да бъде допълвана през текущата година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)