Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 640 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-43/24.07.2017 г. от „Прототипи и специални машини“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и ел. кабел за ПИ 068033 в землището на с. Сандрово през следните имоти общинска публична собственост: ПИ 0.65, ПИ 0.68 и ПИ 0.70 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“; ПИ 0.67 и ПИ 0.69 с НТП „Пасище“ по първи вариант на трасетата.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)